วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
     1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
     2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     3. ส่งเสริมและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
     4. ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะอาชีพตามความสนใจ และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10
     5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับทุกช่วงวัย
     6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ

ค่านิยมองค์กร  LOEIKOR
     L : ไม่หยุดเรียนรู้ (Learning Organization)
     O : มุ่งสู่ใจที่เปิดกว้าง (Open mind)
     E : ยึดมั่นคุณธรรม (Ethics)
     I  : เป็นผู้นำด้านบูรณาการ (Integration)
     K : ใช้รากฐานของความรู้ (Knowledge)
     O : พินิจดูแบบองค์รวม (Optimize)
     R : ร่วมกันรับผิดชอบ (Responsibility)

^