วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในจังหวัดเลย ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ สอดคล้องกับพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

พันธกิจ
     1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
     2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     3. ส่งเสริมและขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
     4. ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะอาชีพตามความสนใจ และการประกอบอาชีพของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเลย ตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10
     5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับทุกช่วงวัย
     6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
     8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ


 
^