วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

"ผู้เรียน มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต ดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน"

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับและการศึกษาในพื้นที่
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการมีงานทําและการประกอบอาชีพของประชาชน
3. จัดและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับทุกช่วงวัย
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัย นวัตกรรม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
^