ความเป็นมา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดสถานที่จัดตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทำให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นภายในสำนักงานปลัดกระทรวง ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ตำสั่ง คสชที่ 19/2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
^