รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวยุวดี วงษ์ลา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุุคล

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียด

ที่อยู่สำนักงานศึกษาธิการจัรงหวัดเลย

โทรศัพท์

อีเมล์

^