Personnel

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ รัชฎาศรี

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางทิพยวรรณ ทิพย์เพชร

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ ค้ำมา

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสงวน เสนานุช

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางศรินรัตน์ ตาพา

  เจ้าพนักงานธุรการ

^