Personnel

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางกาญจนา จันปุ่ม

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางณัฐชญาพร พรหมหาราช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจุไลวัลณ์ สมสุข

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^