Personnel

กลุ่มบริหารงานบุุคล

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา ธีรศิลป

  นิติกรชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ เยี่ยมอ่อน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนภาจันทร์ เง่าสารี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจิญากร จันทร์สีมาวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนโชติ แสนสุภา

  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ บุญศรี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ จันลาศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวยุวดี วงษ์ลา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^