Personnel

กลุ่มบริหารงานบุุคล

 • thumbnail

  นายยุทธนา ทองภา

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ เยี่ยมอ่อน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวนภาจันทร์ เง่าสารี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวจิญากร จันทร์สีมาวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายธนโชติ แสนสุภา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ บุญศรี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา ธีรศิลป

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ จันลาศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวยุวดี วงษ์ลา

  เจ้าพนักงานธุรการ

^