Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย

  ศึกษาธิการจังหวัดเลย

 • thumbnail

  นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม

  รองศึกษาธิการจังหวัดเลย

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางปุณยาวีย์ งอยปัดพันธ์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางวราลักษณ์ อนุตรการย์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสุฤมล พลซา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายรังสิมา จียาศักดิ์

  พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มบริหารงานบุุคล

 • thumbnail

  นายยุทธนา ทองภา

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายยุทธพงษ์ เยี่ยมอ่อน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวนภาจันทร์ เง่าสารี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวจิญากร จันทร์สีมาวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายธนโชติ แสนสุภา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวพัชราภรณ์ บุญศรี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา ธีรศิลป

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ จันลาศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวยุวดี วงษ์ลา

  เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นางภคมน หิรัญมณีมาศ

  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปนิดา วรรณศิริ

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอรวรรณ ชูไข

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวณัฐรดา รัตนา

  เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางกาญจนา จันปุ่ม

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายประทีป จิตต์งามขำ

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐชญาพร พรหมหาราช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจุไลวัลณ์ สมสุข

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางทิพยวรรณ ทิพย์เพชร

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ ค้ำมา

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสงวน เสนานุช

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางศรินรัตน์ ตาพา

  เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นางสุดารัก ศรีสมบัติ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

 • thumbnail

  นางโศรยา ธัญญประกอบ

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกร

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายฤตธวัส พินิจนึก

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาวชัชชญา จันทิมา

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายนพนเรนทร ชัชวาล

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสุมาลี ขันติยะ

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  น.ส.นิรัชรา จันทิหล้า

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสาวสุรางค์ ลำดวน

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสายันต์ คิดเข่ม

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นายวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์

  ศึกษานิเทศก์

 • thumbnail

  นางสุภัค จันทสุข

  ศึกษานิเทศก์

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม

  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวการชาดและกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาววนิดา ตาต้อง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  ว่าที่่ ร.ต. พีรสิทธิ์ ศรีชมพล

  เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางพูนสุข ศรีวิชา

  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวอรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

คุรุสภาจังหวัดเลย

 • thumbnail

  นางสาววสุธา พรมลา

  เจ้าหน้าที่คุรุสภา

 • thumbnail

  นายณัฐพล สาระวงษ์

  เจ้าหน้าที่คุรุสภา

 • thumbnail

  นางสาวนาริน แก้วพวง

^