ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคล เข้ารับประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

^