ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563 อำเภอเมืองเลย

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ในหัวข้อแก่นสาระ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคี ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดี ระหว่างครู และครูกับประชาชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ

เพื่อให้การจัดงานวันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ตามประกาศนี้

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช  2563 อำเภอเมืองเลย
>>> http://www.loeipeo.go.th/web/datas/file/1578562290.pdf

Related

^