ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้พัฒนางาน และพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ลิ้งค์ประกาศ
http://www.loeipeo.go.th/web/datas/file/1578561790.pdf

Related

^