ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลย และคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช  2563 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีมติให้ดำเนินการคัดเลือก“ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน  จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้พัฒนางาน และพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป 

ลิงค์ประการศรางวัล http://www.loeipeo.go.th/web/datas/file/1576463608.pdf

Related

^