ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

^