ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)

^