ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

        สำนักงานศึกษาการจังหวัดเลย เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 11 ได้กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวน 11 ข้อ ดังนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
 
ที่ตั้ง
99/1 ถนน เลย-ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง อำเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 042-870612-3  โทรสาร: 042-870632 มือถือ : 065-1205902
เว็บไซต์ www.loeipeo.go.th

จำนวนบุคลกร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

 
ตำแหน่ง/สายงาน จำนวน (คน)
ศึกษาธิการจังหวัด 1
รองศึกษาธิการจังหวัด 1
ศึกษานิเทศก์ 13
บุคลากรทางการศึกษา 30
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดเลย 3
ลูกจ้างชั่วคราว 8
รวม 56

จำนวนนวนสถานศึกษา  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563
 
สังกัด โรง/แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 443
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 145
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 31
   - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 14
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 24
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8
รวม 541

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563

 
สังกัด ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 432 3,884 1,454 5,770
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 142 1,191 406 1,739
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 144 1,009 315 1,468
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 95 471 250 816
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 49 1,149 405 1,603
   - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 64 78 144
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 161 274 461
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 14 10 330 354
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 55 578 633
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 259 92 378
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 68 484 381 933
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 186 - 201
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8 37 18 63
รวม 645 5,599 1,549 8,793
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น สังกัด สพฐ. สังกัด สอศ. สังกัด กศน. สังกัดตชด. สังกัด
อว.
สังกัด สช. สังกัดอปท. สังกัด
พศ.
รวม
สพป.เลย 1 สพป.เลย 2 สพป.เลย 3 สพม. เขต 19 สศศ.
ก่อนประถมศึกษา 3,520 4,535 1,348         116 125 3,201 2,273   15,118
ประถมศึกษา 14,562 13,874 5,193   227   1,641 466 230 6,863 2,685   45,741
ม.ต้น 1,787 2,679 617 11,494 330   6,100   84 2,174 1,604 957 27,826
ม.ปลาย/ปวช.       9,732 116 6,473 8,724   23 885 669 394 27,016
ปวส.           2,886             2,886
ป.ตรี           212     7,786       7,998
รวม 19,869 21,088 7,158 21,226 673 9,571 16,465 582 8,248 13,123 7,231 1,351 126,585
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (www.edustatisics.moe.go.th)

 
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^