ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

        สำนักงานศึกษาการจังหวัดเลย เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 11 ได้กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวน 11 ข้อ ดังนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
 
ที่ตั้ง
99/1 ถนน เลย-ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง อำเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 042-870612-3  โทรสาร: 042-870632 มือถือ : 065-1205902
เว็บไซต์ www.loeipeo.go.th

จำนวนบุคลกร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

 
ตำแหน่ง/สายงาน จำนวน (คน)
ศึกษาธิการจังหวัด 1
รองศึกษาธิการจังหวัด 1
ศึกษานิเทศก์ 15
บุคลากรทางการศึกษา 32
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดเลย 3
ลูกจ้างชั่วคราว 9
รวม 61

จำนวนนวนสถานศึกษา  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
 
สังกัด โรง/แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 448
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 151
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 31
   - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 14
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8
รวม 551

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562

 
สังกัด ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 429 3,982 1,005 5,416
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 140 1,168 396 1,704
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 148 1,239 128 1,515
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 88 340 62 490
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 51 1,179 376 1,606
   - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 56 43 101
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24 151 165 340
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 24 14 202 240
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 29 550 23 602
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 289 92 407
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 66 473 37 576
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 171 - 186
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8 35 15 58
รวม 621 5,665 1,539 7,825
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น สังกัด สพฐ. สังกัด สอศ. สังกัด กศน. สังกัดตชด. สังกัด
อว.
สังกัด สช. สังกัดอปท. สังกัด
พศ.
รวม
สพป.เลย 1 สพป.เลย 2 สพป.เลย 3 สพม. เขต 19 สศศ.
ก่อนประถมศึกษา 3,513 4,565 1,355         127 164 3,841 2,310   15,875
ประถมศึกษา 14,811 13,949 5,308   172   1,767 461 216 6,942 2,718   46,344
ม.ต้น 1,884 2,704 635 11,664 289   6,595   94 2,161 1,572 1,093 28,691
ม.ปลาย/ปวช.       9,454 123 5,450 9,377   4 781 566 367 26,122
ปวส.           2,955             2,955
อุดมศึกษา           111     9048       9,159
รวม 20,208 21,218 7,298 21,118 584 8,516 17,739 588 9,526 13,725 7,166 1,460 129,146
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (www.mis.moe.go.th)

 
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^