ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

        สำนักงานศึกษาการจังหวัดเลย เกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 11 ได้กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด จำนวน 11 ข้อ ดังนี้
1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
 
ที่ตั้ง
99/1 ถนน เลย-ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง อำเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์: 042-870612-3  โทรสาร: 042-870632 มือถือ : 065-1205902
เว็บไซต์ www.loeipeo.go.th

จำนวนบุคลกร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

 
ตำแหน่ง/สายงาน จำนวน (คน)
ศึกษาธิการจังหวัด 1
รองศึกษาธิการจังหวัด 1
ศึกษานิเทศก์ 15
บุคลากรทางการศึกษา 32
เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดเลย 3
ลูกจ้างชั่วคราว 9
รวม 61

จำนวนนวนสถานศึกษา  จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561

 
สังกัด โรง/แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 446
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 149
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 107
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 31
   - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 14
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 29
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8
รวม 546

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561
สังกัด ครู และบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ผู้บริหาร ครู บุคลากร รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 406 4,249 940 5,595
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 137 1,230 353 1,720
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 141 1,269 137 1,547
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 76 513 66 655
   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 50 1,183 355 1,588
   - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดเลย 2 54 29 85
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 17 139 298 454
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 24 14 190 228
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 29 570   599
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 282 4 310
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 66 412 14 492
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 149   164
กองกับกับการตำรวจตะเวนชายแดน 8 43   51
รวม 589 5,858 1,446 7,893
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น สังกัด สพฐ. สังกัด สอศ. สังกัด กศน. สังกัดตชด. สังกัด
สกอ.
สังกัด สช. สังกัดอปท. สังกัด
พศ.
รวม
สพป.เลย 1 สพป.เลย 2 สพป.เลย 3 สพม. เขต 19 สศศ.
ก่อนประถมศึกษา 3,869 4,934 1,438         140 252 3,767 2,427   16,827
ประถมศึกษา 14,778 13,810 5,330   150   1786 455 218 6,916 2,602   46,045
ม.ต้น 2,014 2,861 671 11,711 311   6670   69 2,066 1,618 1,256 29,247
ม.ปลาย/ปวช.       9,510 149 5,259 10,157   4 775 559 364 26,777
ปวส.           3,342             3,342
อุดมศึกษา           142     11,144       11,286
รวม 20,661 21,605 7,439 21,221 610 8,743 18,613 595 11,687 13,524 7,206 1,620 133,524
ที่มา : คลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา www.eduwh.moe.go.th)
ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^