งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวากาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ฯ

^