การตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

^