จ.เลยร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาฯ

^