ดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๒๕๖๒

^