พิธีปฏิญาณตนและการสวนสนาม ของยุวกาชาดจังหวัดเลย

^