ออกตรวจเฝ้าระวัง คุ้มครองแก้ไขความประพฤติในเทศกาลวันลอยกระทง

^