รับมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

^