หน้าที่

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย           
          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สังกัดสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตาม
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
          1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คระอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป ตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
          2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
          3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
          4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
          6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
          8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
          9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา
          10.ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
          11.ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธกิาร และประสานงานต่างๆในจังหวัด


 


ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้
^