Download

pdf
รายงานการวิจัย LOEI Model.pdf
รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบหลักสูตรเพื่อเสริมร้างสมรรถนะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเลย
rar
แผนปฏิบัติราชการศธจ.เลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.rar
แผนปฏิบัติราชการศธจ.เลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2563 ศธจ.เลย.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศธจ.เลย
pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ศธจ.เลย ปี 2563.pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ศธจ.เลย ปี 2563
docx
แบบฟอร์มรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563.docx
แบบฟอร์มรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ตามประกาศ นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศเรื่องนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดฯ 2563.pdf
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
rar
รวมบทคัดย่องานวิจัยของ สป.ศธ. (2560-2562).rar
รวมบทคัดย่องานวิจัยของ สป.ศธ. ที่เนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2560-2562
pdf
แผนพัฒนาการศึกษาจ.เลย ฉบับทบทวน 2563.pdf
แผนพัฒนาการศึกษาจ.เลย ฉบับทบทวน 2563
rar
แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ 2563 (Word).rar
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 2563 (Word)
pdf
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 2563.pdf
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
pdf
คู่มือการใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ 2563.pdf
คู่มือการใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่1 2563
pdf
คู่มื่อทุนการศึกษาโครงการทุน ม.ท.ศ.pdf
คู่มื่อทุนการศึกษาโครงการทุน ม.ท.ศ
pdf
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา 2562.pdf
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา 2562
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ 2562 ศธจ.เลย.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ศธจ.เลย
pdf
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ศธจ.เลย.pdf
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ศธจ.เลย
pdf
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561.pdf
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561
docx
แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 62 (รต. 62) (1).docx
แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 62 (รต. 62) (1)
xlsx
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 2562.xlsx
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 2562
docx
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา.docx
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
doc
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา.doc
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
^