Download

pdf
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา 2562.pdf
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา 2562
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ 2562 ศธจ.เลย.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ศธจ.เลย
pdf
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ศธจ.เลย.pdf
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ศธจ.เลย
pdf
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561.pdf
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561
docx
แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 62 (รต. 62) (1).docx
แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 62 (รต. 62) (1)
xlsx
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 2562.xlsx
แบบเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดเลย 2562
docx
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา.docx
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
doc
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สถานศึกษา.doc
แบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา
rar
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1).rar
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)
report2561.pdf.
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
zip
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย.zip
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดเลย
docx
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561.docx
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
pdf
บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมฯ.pdf
บทคัดย่อการประเมินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
xlsx
สถิติปีการศึกษา 2561.xlsx
สถิติปีการศึกษา 2561
rar
แบบรายงานผลการตรวจราชการ1/2561.rar
แบบรายงานผลการตรวจราชการ1/2561
xlsx
สถิติปีการศึกษา2560.xlsx
สถิติปีการศึกษา 2560
pdf
งบทดรองรายเดือน ศธจ.เลย.pdf
งบทดรองรายเดือน ศธจ.เลย
pdf
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 2560.pdf
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 2560
rar
แผนปฏิบัติการสำนักงานปี 2560.rar
แผนปฏิบัติการสำนักงานปี 2560
docx
ฟอร์มเกียรติบัตรลูกเสือ.docx
ฟอร์มเกียรติบัตรลูกเสือ
^