Download

pdf
ผลสำรวจการรับรู้การนำแผนปฏิบัติราชการฯ 2564.pdf
รายงานผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และการนำแผนปฏิบัติราชการ ของ ศธจ.เลย สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา จ.เลย 2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลยปี 2564
pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 ตสน.ศธจ.เลย.pdf
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 ตสน.ศธจ.เลย
pdf
ดัชนีทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ศธจ.เลย.pdf
ดัชนีทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ศธจ.เลย
pdf
คู่มือสถานศึกษาสีขาว 2564.pdf
คู่มือสถานศึกษาสีขาว 2564
pdf
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564.pdf
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2564
xlsx
สถิติปีการศึกษา2564จังหวัดเลย.xlsx
สถิติปีการศึกษา2564จังหวัดเลย
docx
แบบรายงานการตรวจราชการ64รอบที่2.docx
แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
xlsx
แบบเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา2564.xlsx
แบบเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา ปีการศึกษา2564
pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน 2563.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน 2563
pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 2564.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ศธจ.เลย 2563.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ศธจ.เลย 2563
pdf
แผนพัฒนาการศึกษา 2563.pdf
แผนพัฒนาการศึกษา 2563
pdf
แผนปฏิบัติราชการ ศธจ.เลย 2563.pdf
แผนปฏิบัติราชการ ศธจ.เลย 2563
pdf
แผนปฏิบัติราชการ ศธจ.เลย 2564.pdf
แผนปฏิบัติราชการ ศธจ.เลย 2564
xlsx
แบบบันทึกผลประเมิน สถานพัฒนาปฐมวัย จ.เลย.xlsx
แบบบันทึกผลประเมิน สถานพัฒนาปฐมวัย จ.เลย
docx
แบบรายงานการตรวจราชการ 2564.docx
แบบรายงานการตรวจราชการ 2564
pdf
ประกาศเรื่องนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดฯ 2564.pdf
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง นโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัด การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
docx
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา.docx
โรงเรียนดี 4 มุมเรื่อง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน stand alone คุณภาาพสูง
pdf
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการ.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการ
^